محصولات دسته بندی : سوپ و کنسرو

وم پته گربه با اردک
وم پته گربه با اردک
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
160,000 ریال
وم پته گربه با بیف
وم پته گربه با بیف
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
160,000 ریال
خوراک پته و چانک با طعم ماهی سالمون مخصوص گربه
خوراک پته و چانک با طعم ماهی سالمون مخصوص گربه
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
160,000 ریال
خوراک دِرماتوزیس به صورت پته مخصوص گربه
خوراک دِرماتوزیس به صورت پته مخصوص گربه
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
160,000 ریال
کنسرو تکه های لذیذ مرغ
کنسرو تکه های لذیذ مرغ
پت شاپ کلینیک پرشا
85 گرم
110,000 ریال
کنسرو چانک با طعم بره
کنسرو چانک با طعم بره
پت شاپ کلینیک پرشا
415 گرم
210,000 ریال
کنسرو چانک با طعم خرگوش
کنسرو چانک با طعم خرگوش
پت شاپ کلینیک پرشا
400 گرم
210,000 ریال
کنسرو پته با طعم خرگوش
کنسرو پته با طعم خرگوش
پت شاپ کلینیک پرشا
400 گرم
310,000 ریال
کنسرو پته با طعم ماهی تن طبیعی
کنسرو پته با طعم ماهی تن طبیعی
پت شاپ کلینیک پرشا
400 گرم
310,000 ریال
کنسرو پته با طعم  جگر مرغ
کنسرو پته با طعم جگر مرغ
پت شاپ کلینیک پرشا
400 گرم
310,000 ریال
 کنسرو چانک با طعم بیف
کنسرو چانک با طعم بیف
پت شاپ کلینیک پرشا
400 گرم
230,000 ریال
 کنسرو پته مخصوص گربه های بالغ با طعم اردک و گندم
کنسرو پته مخصوص گربه های بالغ با طعم اردک و گندم
پت شاپ کلینیک پرشا
400 گرم
460,000 ریال
پوچ گربه بالغ با طعم خرگوش
پوچ گربه بالغ با طعم خرگوش
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
110,000 ریال
پوچ گربه حاوی تن و کینوا
پوچ گربه حاوی تن و کینوا
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
200,000 ریال
سوپ مرغ و ماهی هیک مخصوص گربه
سوپ مرغ و ماهی هیک مخصوص گربه
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
200,000 ریال
سوپ گربه حاوی جوجه و کدو تنبل
سوپ گربه حاوی جوجه و کدو تنبل
پت شاپ کلینیک پرشا
85 کیلوگرم
200,000 ریال
سوپ گربه حاوی تن وحشی
سوپ گربه حاوی تن وحشی
پت شاپ کلینیک پرشا
85 گرم
200,000 ریال
سوپ گربه حاوی سالمون سالمون قذمز وحشی
سوپ گربه حاوی سالمون سالمون قذمز وحشی
پت شاپ کلینیک پرشا
85 گرم
200,000 ریال
سوپ ماهی تن مخصوص گربه
سوپ ماهی تن مخصوص گربه
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
200,000 ریال
پوچ تن و فیله مرغ و شاه میگو
پوچ تن و فیله مرغ و شاه میگو
پت شاپ کلینیک پرشا
100 گرم
200,000 ریال
کنسرو ماهی تن و هیک گربه
کنسرو ماهی تن و هیک گربه
پت شاپ کلینیک پرشا
85 گرم
200,000 ریال
بیشتــــــــر ...