غذای خشک مخصوص توله سگ های نژاد متوسط و بزرگ (وزن بالغ نژادی از 15 تا 25 کیلوگرم)

 2,800,000 ریال

 3 کیلوگرم
 فروشنده: پت شاپ کلینیک پرشا