تشویقی گربه کرامبی تریکسی

 1,000,000 ریال

 60 گرم
 فروشنده:  پت شاپ رازان


با مالت مالت باعث ریزش طبیعی مو در معده یا روده می شود 60g